23. juni 2022 – version 1.2

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer fra a:gain, inklusive indkøb fra a:gains webshop, over telefonen eller på anden vis fra a:gain, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem Parterne.

Parterne er defineret ved a:gain ApS, CVR-nr. 36902701, (a:gain) og modtageren af tilbud, ordrebekræftelse og/eller leverance fra a:gain (Kunden).

Varen er defineret ved beskrivelsen på ordrebekræftelsen.

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for salg og levering af både varer og tjenesteydelser, herunder rådgivning, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem Parterne.

Tilbud/ordrebekræftelse

a:gain afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.

Ethvert tilbud er gældende i 30 dage og afgives med forbehold for endelig ordrebekræftelse fra a:gain. Indsigelser mod de i en ordrebekræftelse anførte vilkår og specifikationer skal ske skriftligt inden 5 dage fra ordrebekræftelsens datering. Endelig aftale om levering foreligger først, når Kunden har modtaget a:gains skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende for begge parter.

Kunden henvises til at følge eventuelle bruger-, montage og installationsvejledninger, kataloger, brochurer mv., der er leveret med Varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for de købte Varer.

a:gain påtager sig intet ansvar for den eventuelle vederlagsfrie mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som en a:gain medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af Varer fra a:gain.

Priser

Priser fremgår af a:gains til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra a:gains underleverandørers lagre ab værk, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser opgives eksklusive fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr, medmindre andet skriftligt er aftalt.

a:gain er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

Varen

a:gains produkter er upcyclede fra affald, rester og frasorteret produktion. Der skal derfor forventes større udfald af knaster, farvenuancer og andre såkaldte ’fejl’. Det har dog ikke indflydelse på montagehastighed, holdbarhed eller kvalitet.

Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 10.1., uanset om Kundens forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

Betalingsbetingelserne for den løbende månedsvise fakturering er 10 dage.

Såfremt Kundens betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er a:gain berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Kunden, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.

Ved Kundens betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt skriftligt.

Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

a:gain bevarer ejendomsretten til de solgte Varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

a:gain er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for Kunden at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

Ved ikke rettidig betaling er a:gain berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod Kunden til inkasso. Kunden er pligtig at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af “Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” med senere ændringer.

a:gain er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod Kunden til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra Kunden.

Annullering og ændring af ordrer

Kunden har efter afgivelse af en ordre til a:gain ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.

Såfremt a:gain på trods af punkt 6.1. særskilt skriftligt godkender en ændring eller annullering, er Kunden pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt, dog mindst kr. 500,-. Ved hel eller delvis annullering er Kunden videre pligtig til at erstatte a:gains mistede fortjeneste.

Returvarer og returbar emballage

a:gain modtager ikke Varer retur.

Såfremt det på trods af punkt 7.1. særskilt skriftligt aftales, at a:gain tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal også være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Kunden, modtager a:gain dog aldrig retur.

a:gain krediterer godkendte returvarer med fradrag af det af a:gain fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og af a:gains salgsomkostninger.

a:gain krediterer returbar emballage ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra a:gains levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slidtage, håndterings- og fragtomkostninger m.v. fastsat af a:gain.

Vareprøver

Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor a:gain ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for Kunden uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.

Garanti

a:gain yder ikke nogen garanti på leverede Varer ud over, hvad der måtte gælde af præceptiv lovgivning.

Levering

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for a:gain, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne.

Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, så har a:gain ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

a) Force majeure, jf. punkt 15.

b) Ved forsinkelse, som skyldes a:gains Leverandører,

transportører eller øvrige tredjemænd.

c) Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger.

d) Arbejdskonflikter uanset årsag.

e) Offentlige påbud eller forbud, som a:gain ikke burde have

forudset ved aftalens indgåelse.

Hvis Parterne har truffet aftale om levering på Kundens adresse eller andet af Kunden anvist sted, leverer a:gain Varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.

Kunden er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

Såfremt Kunden ikke opfylder den i punkt 10.4 anførte forpligtelse, vil a:gain være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Kunden er til stede.

Risikoen for Varens undergang eller beskadigelse overgår til Kunden ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.

Kunden skal betale udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Kundens adresse eller andet af Kunden anvist sted, ligesom Kunden skal betale eventuelle omkostninger, der følger af, at Kunden ikke kan modtage Varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

Kunden skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Kunden ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen.

Ved mindre forsinkelse foretager a:gain efterlevering.

I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra a:gains side er Kunden berettiget til at hæve købet. Hvis der er aftalt successiv levering, er Kunden dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.

Hvis Kunden hæver aftalen i henhold til punkt 11.3, så har Kunden krav på erstatning fra a:gain for de meromkostninger, der er påført Kunden ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance med tillæg af 10 %.

Kunden har – ud over det i punkt 11.4 nævnte – ikke ret til nogen erstatning eller anden kompensation i anledning af a:gains forsinkelse. Dette gælder, uanset om Kunden hæver eller fastholder købet.

Undersøgelsespligt og reklamation

Kunden skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden Varer tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede Varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable – dog i forhold til punkt 4.1. og produktbladet for det tilbudte produkt.

Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, som Kunden har eller burde have konstateret ved den i punkt 12.1 nævnte kontrol, skal Kunden fremsætte over for a:gain straks og absolut senest 8 dage efter Varens levering til Kunden for at kunne tages i betragtning. Ved øvrige mangler skal Kunden reklamere straks efter, at Kunden burde have opdaget manglen, og senest inden ét (1) år efter levering.

Såfremt Varer skal monteres eller indgå i en montage, skal Kunden sørge for, at Varer – inden montagen påbegyndes – gennemgås for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted, efter at montage er påbegyndt.

Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

Ved rettidig reklamation over mangler, jf. punkt 12.2 eller punkt 14, skal a:gain foretage afhjælpning eller omlevering efter a:gains valg.

Hvis a:gain ikke foretager afhjælpning eller omlevering, jf. punkt 13.1, inden rimelig tid efter, at Kunden har reklameret i henhold til punkt 12. eller punkt 14., har Kunden ret til ved skriftlig meddelelse til a:gain at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

Hvis Kunden hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af a:gain for de meromkostninger, der er påført Kunden ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side.

Uanset det foregående er a:gains erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde Vare(r) med tillæg af 10 %.

a:gain har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at levere erstatningsvare(r) udover det i punkterne 13.3 og 13.4 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i a:gains ansvar gælder dog ikke, hvis a:gain har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Kundens krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse bortfalder, såfremt Varerne ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt samt i overensstemmelse med a:gains anvisninger.

a:gain har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede Varer.

Force majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor a:gains kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, herunder en Leverandørs eller producents insolvens, eller lignende, kan a:gain ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere Kundens ordre efter eget valg ved meddelelse til Kunden hurtigst muligt.

Produktansvar

a:gain er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, at loven ufravigeligt pålægger a:gain ansvar, og at a:gains ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. a:gain er endvidere ansvarlig for skader, som Varer leveret af a:gain måtte forvolde, i det omfang at skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra a:gains side, og at a:gains ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

a:gains ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 500.000.

Hvis a:gain er ansvarlig for produktskade, jf. punkterne 15.1 og 15.2, men såfremt produktskaden også kan henføres til fejl begået af Kunden, fordeles ansvaret mellem Parterne efter graden af udvist skyld.

Hvis a:gain måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde a:gain skadesløs for det ansvar, som a:gain måtte blive pålagt, og som er videregående end a:gains ansvar efter ovenstående bestemmelser. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod a:gain fra tredjemand i anledning af Varer leveret af a:gain via Kunden til tredjemand.

a:gain hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod a:gains leverandører

a:gains ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler, eller på andet grundlag.

Hvis a:gains Leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for a:gain for forsinkelser eller mangler, så vil a:gain være indstillet på så vidt muligt at give Kunden transport i a:gains krav mod Leverandøren eller tredjemand.

Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne, og som ikke kan bilægges ved forhandling eller mægling via 3. part, skal afgøres ved voldgift, medmindre a:gain bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret (dog finder international købelov del II ikke anvendelse).

Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i § 47 i “Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed” (herefter AB 92).

Syn og skøn skal etableres efter reglerne i § 45 i AB 92, medmindre syn og skøn skal foretages som led i en retssag, der er anlagt ved de ordinære domstole.

Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen anlægges ved a:gains hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor Kunden bor eller opholder sig.

Innovation

a:gains virksomhed med udvikling af nye produkter og løsninger baseret på upcyclede produkter er en innovativ og kompliceret disciplin, som indebærer og forudsætter flere tværfaglige elementer. a:gain og Kunden er enige om at indgå et fleksibelt og smidigt samarbejde, som forudsætter løbende dialog om kvalitet og kvalitetssikring af metoder og materialer samt, at a:gain og Kunden løbende informerer hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for aftalens eller leverancens opfyldelse.

Ikrafttræden

Disse Generelle Salgs-, Forretnings- og Leveringsbetingelser træder i kraft den 23. juni 2022 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.